Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego

Prowadzenie przedsiębiorstwa, oprócz zdolności biznesowych, wymaga niemało

cierpliwości. Organizowanie wielu przewidzianych prawem obowiązków zajmuje niemało czasu. Starczy napomknąć o procedurach związanych z rejestracją działalności. Nastręcza ona niemało biegania od urzędu do urzędu. Już po zarejestrowaniu firmy można spodziewać się okresowych inspekcji przeciwpożarowych, zwłaszcza jeśli nasza aktywność związana jest z produkcją materiałów łatwopalnych lub też w naszej firmie przebywają znaczne ilości ludzi.
Prowadzenie działalności, poza umiejętności biznesowych, wymaga wiele

wytrwałości. Załatwianie wielu przewidzianych ustawą obowiązków zajmuje masę czasu. Wystarczy napomknąć o procedurze rejestracji działalności. Nastręcza ona długiego biegania od okienka do okienka. Już po założeniu biznesu można spodziewać się okresowych kontroli przeciwpożarowych, szczególnie jeśli nasza działalność związana jest z produkcją materiałów łatwo zapalnych lub też w naszej jednostce przebywają duże ilości osób.

gaśnica

Autor: Tonnerre Lombard
Źródło: http://www.flickr.com

Możemy się wówczas spodziewać szybkiej kontroli. Kto dokonuje podobnych czynności? A więc o ile chodzi o ppoż na Warszawa, inspekcji takich może dokonać wyłącznie upoważniony przez dowodzącego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie strażak czy inna desygnowana przez niego osoba. Bez względu na to czy będzie to inspekcja ppoż w Warszawie lub jakimś innym mieście, (ciąg dalszy tego zagadnienia – przejrzyj tą witrynę http://www.olszewscy.org.pl) inspektor musi powiadomić właściciela firmy sprawdzanej o planowanych działaniach na tydzień przed wykonaniem czynności kontrolnych (w wyjątkowych sytuacjach na 3 dni przed inspekcją).

Inspektor skontroluje szerokość oraz oznakowanie korytarzy ewakuacyjnych, skontroluje czy drzwi ewakuacyjne są nie są zagrodzone, dokona kontroli gaśnic pod względem formalno-prawnym. Na pewno zostaniemy poproszeni o okazanie pisma zwanego instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Inspektor skontroluje poprawność tego pisma, jego aktualność (na dokument ten składają się m.in. mapki sytuacyjne). Spisaniem wspomnianej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zajmują się sprofilowane jednostki. Aby przygotować ów dokument powinno się wybranej firmie dostarczyć stosownych danych, takich jak specyfikacja stanu technicznego budynku, czy informacje na temat prowadzonej działalności oraz o ewentualnych rejonach zagrożenia wybuchem.

Jeśli są dostępne plany, rysunki techniczne budynku – też i one. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wyznacza między innymi miejsca zbiórki w przypadku konieczności ewakuacji, określa metody działania w przypadkach zagrożenia pożarem itp.. Zapisy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego regulują też reguły konserwacji i termin przeglądów technologicznych urządzeń oraz infrastruktury przeciwpożarowej.